هورا تعریفی جدید برای زندگی بهتر

ما بیش از ۱۰ سال تلاش، مطالعه و تحقیق کردیم تا بتوانیم دانش جیوتیش را دوباره تعریف کنیم. چارت تولد و تحلیل آنها با زمانه امروز منطبق ساختیم به طوری که با استفاده از چارت تولدتان بتوانید تغییرات قابل توجهی در زندگیتان به وجود بیاورید. نرم افزار اختصاصی هورا و متد BCRC تلاش ما هستند. حاصل این متد امروز به طور رایگان در دسترس شما گرامیان قرار دارد.

از سرویس‌های رایگان تا خدماتی در کلاس جهانی

 

آموزش‌های چارت رایگان

سرویس‌های هورا

آگاهی از چارت تولد واقعا چه تغییری ایجاد می‌کند؟

Latest English Article​

Read our latest article about Persian birth chart, Vedic astrology and BCRC approach