تفسیر آسترو-سایکولوژی

تفسیر اختصاصی چارت تولد شما براساس آسترولوژی-روانشناسی

[psy_share_link]
[psychology_report_d1]

رایزینگ (شخصیت)

[psy_rising_cond]

خورشید (ایگو)

[psy_sun_cond]

ماه (احساسات)

[psy_moon_cond]

مارس (انگیزه)

[psy_mars_cond]

مرکوری (هوش و ارتباط)

[psy_mercury_cond]

ژوپیتر (درک و فراوانی)

[psy_jupiter_cond]

ونوس (عشق)

[psy_venus_cond]

سترن (مسئولیت)

[psy_saturn_cond]

راهو

[psy_rahu_cond]

کیتو

[psy_ketu_cond]