نقاط قوت: خلاق، پر شور، بخشنده،  گرم و مهربان، شاد، شوخ طبع

نقاط ضعف: متکبر، لجباز، خودخواه، تنبل، انعطاف ناپذیر

اسد دوست دارد: تئاتر، تعطیلات، مورد تحسین واقع شدن، چیزهای گران قیمت، رنگهای روشن، تفریح با دوستان

اسد دوست ندارد: نادیده گرفته شدن، روبرو شدن با واقعیت مشکل، مانند یک پادشاه یا ملکه مورد توجه واقع نشدن

افراد متولد برج اسد به طور طبیعی، رهبر به دنیا آمده اند. آنها چشمگیر، خلاق، با اعتماد به نفس و مسلط هستند و مخالفت با آنها شدیدا مشکل است. آنها می خواهند به هر چیزی که می خواهند دست یابند، چه در مورد کار باشد یا صرف زمان در کنار خانواده و دوستان.

اسد یک برج آتشین است و این بدین معنی است که او به زندگی، عشق میورزد و انتظار دارد روزگار خوبی داشته باشد. مانند بقیه برج های آتشین، قوس و حمل، اسد نیز قادر است از ذهن خود برای حل مشکل ترین مسائل استفاده کند و ابتکار عمل را در حل موقعیت های پیچیده مختلف به دست گیرد.

تحت حاکمیت خورشید، اسد خورشید را که یک تجلی استعاری از حالت نفس خود اوست، در تمامی اشکال آن، می ستاید. این می تواند خوب باشد، زیرا اسد می توانند به راحتی آنچه را که نیاز دارند، جستجو کنند. اما از طرف دیگر، زمانی که اسد مشکلات و احتیاجات دیگران برای تحقق خواسته هایشان را فراموش کند، این می تواند مشکل ساز باشد. اسد دارای قدرت خاص و موقعیت «پادشاه جنگل» است. اسد اغلب دوستان بسیار زیادی دارد چون بسیار سخاوتمند و وفادار است.

اسد اعتماد به نفس دارد و جذاب است و قادر است در هر فرصتی گروه های زیادی از مردم را با هم متحد کند. زمانی که اسد بیش از حد شیفته ی دستاوردهای خود شود، مشکلات به وجود می آیند. این برج از دایره البروج همچنین می تواند مغرور، تنبل و انعطاف ناپذیر باشد، زیرا او می پندارد کسی دیگر بعد از او همه چیز را تمیز خواهد کرد. یک احساس سالم شوخ طبعی می تواند همکاری با دیگران را آسانتر کند.