خانه خویشتن

در آستانه اولین خانه، خانه سمت الراس است، که نشانه صعود در افق شرقی در زمان دقیق تولد فرد است. با فکر کردن به این از نظر طلوع و آغازی نو، فرد شروع به درک مفاهیم اولین خانه می کند. آغاز جدید در اینجا بر فرد متمرکز شده است: خویشتن و سفر اکتشاف وابسته که یک فرد را تعریف می کند. شما کی هستید؟ چه خواهید شد؟ چگونه شما بهترین شخصیت خود را تحقق می بخشید؟ اولین خانه به تحقق پتانسیل غائی یک فرد دلالت دارد. این فرایند تبدیل شدن به یک فرد منحصر به فرد یکی از بزرگترین همکاری های ما با جهانی که در آن زندگی می کنیم، می باشد.

خصوصیات متمایزی که ما داریم اغلب به عنوان «شخصیت» منسوب شده اند. اولین خانه، فرد و رفتار و رویکرد آنها برای زندگی را تعیین می کند. به عبارت دیگر، جمع کل وجود یک شخص. این بسته ای است که ما به جهان ارائه می دهیم. بسته بندی خود، و یا شخصیت بیرونی ما، همچنین توسط اولین خانه، اداره می شود – جسم فیزیکی و روشی که ما خودمان را ابراز می کنیم، به ویژه، سر و صورت.

اولین خانه همچنین اوایل دوران کودکی را فرمانروایی می کند. همه چیز از اولین گام های ما برای چشم انداز ما از جهان در حال پدیدار شدن، اینجا مطرح شده است. چگونه ما پرورش خواهیم یافت؟ دیدگاه ما درباره زندگی چیست؟ اینها همه در آغاز (اولین خانه) شروع می شود و برای شکل دادن ما برای همه زمان ها، کفایت می کند.

در مجموع، اولین خانه به فردی که ما در حال تبدیل شدن به آن هستیم و تبدیل خواهیم شد، هم باطنی و هم ظاهری دلالت دارد. شخصیت ما و عرضه به جهان، ویژگی های لاینفک ما، رویکرد به زندگی، رفتار و احساسات عمومی را تعیین می کند. خود درونی و جسم بیرونی همه چیزهایی هستند که اولین خانه در مورد آن است. اولین خانه توسط حمل و سیاره مریخ اداره می شود.