خانه فلسفه

در راستای این موضوع، جستجوی ما برای این منظور است که نقطه کانونی در اینجا است. به موجب کاوش در جهان مان، ما شروع به درک هر چیزی که در دسترس ماست، می کنیم. همه غلیان و هیجانات برای فهمیدن است: درک آنچه که ما می بینیم و احساس می کنیم، و کاوش بیشتر به امید تحقق معنای واقعی است.

از طریق آموزش عالی، ما امید به درک مفاهیم و نظریه هایی که جهان ما را بالاتر خواهد برد، داریم. چه فلسفی و چه روانشناسی، خانه نهم یاد آوری می کند که ما در یک سفر اکتشافی هستیم. در طول این مسیر، ما با آرمان هایمان روبرو می شویم و به علاوه اخلاقیاتمان را شکل می دهیم. رویکرد دیگر برای درک روشن تر از زندگی، و مهمتر از آن، درک روشنتر از ناشناخته ها، از طریق معنویت است. درک و پذیرش است آن که بزرگتر از ما و جهان ماست، کلید خانه نهم است.

متاسفانه، ممکن است ما همیشه در برابر آنچه که داریم، فروتن نباشیم. یک درک محسوس از احتمالات در زندگی ممکن است به، بلند پروازی بی رحمانه و حرص و آز، و بسط بیش از حد خود منجر شود. برای رویارویی موثر با این پلیدی ها، در جامعه، ما قوانین را وضع می کنیم. این قوانین رشد منظم و مثبت جامعه را فراهم می کنند. در شیوهای شبیه تر، فلسفه و مذهب به افزودن تمرکز و هدف به جامعه بار آور، کمک می کند. چگونگی ارتباط اعضای یک جامعه با همدیگر، و دانستن و احترام به قوانینی که با آنها زندگی می کنند، از اصول اصلی خانه نهم هستند.

روشی که در آن ما زندگی درونی و بیرونی خود را گسترش دهیم نیز توسط خانه نهم تعیین می شود. سفر و تعامل با دیگر مردمان و فرهنگ ها، یک وسیله برای این منظور است. رویاهای ما – آنهایی که گذشته ما را نشان می دهند همانند آنهایی که در مورد حوادث آینده صحبت می کنند – نیز به قالب دادن وجود ما و روابط ما کمک می کنند. یک مرحله جلوتر از این، روان شناسی به عنوان حامل اطلاعات مربوطه نیز وارد بازی می شود.

علاوه بر این، خانه نهم، چاپ و نشر و سرمایه گذاری های چند ملیتی مانند کسب و کار واردات / صادرات، را در بر دارد. این خانه همچنین دارای یک دیدگاه چند نسلی با احتساب نوادگان، همچنین خویشاوندان سببی می باشد. در پایان روز، با این حال، خانه نهم به بهترین نحو به عنوان تمایل فلسفی در جستجوی معنا و حقیقت، توصیف شده است. نهمین خانه توسط قوس و سیاره مشتری حکومت می شود.