ماه در چارت تولد

از سروش دهقان بشنوید!

ماه در اینکه نماد مادر و ارتباط بین زن و کودک است، الهه مانند است. این سیاره (همچنین به عنوان جرم آسمانی شناخته می شود) دلالت بر زن در زندگی افراد و نقش آنها به عنوان پرورنده دارد. با روری، بارداری و وضع حمل نیز توسط ماه اداره می شود. ما تابش نقره ای ماه خود را از نخستین لحظات زندگی مان می بینیم، زمانی که توسط مادرمان در آغوش گرفته و نوازش می شویم و تماس لطیف او را احساس می کنیم. احساسات ما خود را از طریق وجود ما آشکار می کنند و آهنگ زندگی روزمره ما را تنظیم می کنند. ماه طرفدار این زنجیره است، یک لحظه تفسیر کردن ما به عنوان حیاتی و لحظه ای بعد به عنوان شکننده. ما بالا یا پایین، شرور یا نجیب هستیم و ممکن است بلند بخندیم یا گریه کنیم. به واسطه انرژی ماه، ما برای آشتی دادن این احساسات متنوع به منظور کامل کردن خودن و یکی شدن با جهان، تلاش می کنیم. ماه همچنین به ما کمک می کند بفهمیم که کدام را می خواهیم، ​​و از حافظه و گذشته به عنوان بخشی از این فرایند استفاده کنیم.

ماه تقریبا 5/2 روز در هر یک از برج ها سپری می کند و 28 روز طول می کشد تا تمام دایره البروج را بپیماید. این انرژی مونث است و بر سرطان حکومت می کند.