نقاط قوت: سخت کوش، به شدت تخیلی، وفادار، عاطفی، دلسوز، قانع

نقاط ضعف: جوگیر، بدبین، مشکوک، اداره شونده، متزلزل

سرطان دوست دارد: هنر، سرگرمی های داخل خانه، استراحت در کنار یا داخل آب، کمک به عزیزان، یک وعده غذایی خوب با دوستان

سرطان دوست ندارد: غریبه ها، هر گونه انتقاد از مامان، آشکار کردن زندگی شخصی

سرطان عمیقا شهودی و احساساتی است و می تواند یکی از چالش برانگیزترین برج های دایره البروج برای شناختن باشد. سرطان بسیار عاطفی و حساس است و از خانه و خانواده مراقبت می کند. او دلسوز است و بسیار به اطرافیان خود، وابسته است. افراد به دنیا آمده در برج سرطان، بسیار وفادار و همدل هستند و قادر به همدردی با درد و رنج دیگرانند.

به دلیل سیاره ی حاکم آنها، ماه، بسیاری از مراحل چرخه ی قمری می تواند سرطان را به رمز و رازهای درونی عمیق کند و الگوهای عاطفی زودگذری ایجاد کند که سرطان احساساتی، به خصوص زمانی که کودک است، نمی تواند کنترل کند. این می تواند خود را به صورت نوسانات خلقی، خودخواهی و خشم، نشان دهد.

سرطان در کمک کردن به دیگران و جلوگیری از درگیری ها، سریع است و یکی از نقاط قوت او، عزم مداوم است. خرچنگ، جاه طلبی های بزرگ ندارد، چرا که از داشتن خانواده ای دوستدار و خانه ای آرام و سازگار، شاد و خوشنود است. آنها اغلب مراقب همکاران خود هستند و با آنها مانند خانواده خود، رفتار می کنند.