نقاط قوت: همیاری کننده، اهل سیاست، بخشنده،منصف، اجتماعی

نقاط ضعف: بی تصمیمی، اجتناب از مواجهات، کینه ای، ترحم به خود

میزان دوست دارد: هماهنگی، ملایمت، شریک شدن با دیگران، بیرون از خانه بودن

میزان دوست ندارد: خشونت، بی عدالتی، وراجی، همرنگ شدن با جماعت

افرادی که در برج میزان به دنیا می آیند صلح طلب و منصف هستند و از تنها بودن متنفرند. روابط برای یک متولد میزان بسیار مهم است و با غلبه طرز فکر و همکاریشان ، آنها نمی توانند تنها بمانند. 

برج میزان، یک برج هوایی است با قوه درک روشن و ذهنی تیز. آنها می توانند توسط کتاب های خوب، بحث های غیر قابل توافق کردن و افراد جالب، الهام بگیرند.

سیاره ی حاکم میزان، زهره است که عاشق چیزهای زیبا است طوری که همیشه کیفیت برای افراد متولد برج میزان، از کمیت مهمتر است.

آنها اغلب با هنر، موسیقی و مکان های زیبا احاطه شده اند. آنها با طبیعت هم دست هستند، بنابراین اغلب با تیم ها کار می کنند. میزان توسط تقارن و توازن، جذب می شود. متولد برج میزان، عدالت و برابری را ترجیح می دهد و نمی تواند بی عدالتی را تحمل کند. آنها از غرق شدن در هر نوع درگیری اجتناب می کنند و ترجیح می دهند تا جایی که ممکن است، صلح را حفظ کنند. آنها دوست دارند هر چیزی را جفتی و نه به تنهایی، انجام دهند. بزرگترین مشکل برای متولد لیبرا، زمانی است که مجبور می شوند یک طرف را انتخاب کند، زیرا آنها بسیار دو دل هستند و گاهی اوقات فراموش می کنند که عقاید خودشان را دارند.