خانه شغل و موقعیت اجتماعی

این در مورد مقامی است که ما در گروه بندی اجتماعی خود (کار یا حرفه) و در جامعه به عنوان یک کل به دست آورده ایم. در مورد موقعیت، قدرتی که در بر دارد، و در نتیجه، نقشی که ما در جامعه خود داریم، فکر کنید. این خانه همچنین در مورد هر گونه ترفیعی که ما دریافت می کنیم، هر شهرتی که ما ممکن است داشته باشیم و یا خواهیم داشت و انواع کسب و کار و فعالیت ها و مشارکت های اجتماعی که در آن سهیم هستیم، صحبت می کند. با توجه به پیشرفت، این خانه بر روی اینکه ما خودمان را چگونه می بینیم و جامعه به عنوان یک کل ما (و تلاش های ما) را چگونه می بیند، تمرکز دارد. از طریق این خانه، ما روی ابراز کردن خودمان، کار می کنیم.

شغل در خانه دهم مهم است. ما چه نقشی انتخاب خواهیم کرد و چگونه به بهترین نحو آن را انجام خواهیم داد؟ به چه مقدار از خواسته هایمان می خواهیم برسیم؟ شغل، اهداف حرفه ای، جاه طلبی و انگیزه همه در اینجا نقش بازی می کنند. در یک زمینه عملی تر، کار فرمایان و قوانین آنها در اینجا تحت پوشش است، همانطور که هر سازمان دیگری (به طور خاص دولت) که توانایی حکومت بر ما را دارند. در طول کار زندگی مان چالش ناشی از حکومت بر دیگران می آید، اگر چه به طور کلی کسی وجود خواهد داشت که بر ما حکومت کند.

قدر و منزلت و موقعیت اجتماعی که به موجب مزیت مشاغل و حرفه های ما به ما تعلق می گیرد، می تواند به طور نامحسوسی، در قالب سر بلندی نفس دیده شود. اینکه ما چگونه آن را مدیریت کنیم، توسط خانه دهم تعیین می شود. این ممکن است مشکل ترین فرساینده پاداش های مالی در جامعه مصرفی ما باشد؛ با کمال تعجب، نفس ممکن است با سرعت بیشتری پیر شود.

این پرسش که چگونه ما این نعمت و موهبت ها را مدیریت می کنیم، و وضعیت هایی که با آنها همراه است، برای این خانه مهم است. آیا ما واقعاً از قدرت مان به درستی برای کمک به جامعه استفاده می کنیم، و یا ما خودسر و بی پروا خواهیم بود؟ همه ما برای رسیدن به موفقیت های اجتماعی در مقیاس بزرگ و یا برای کمک قابل توجهی به جامعه بسیج می شویم. همچنین شایان ذکر است که بسیاری از موفقیت های ما با کمک از جامعه حاصل می شود، نه در خلاء (بیرون از جامعه).

رابطه فرد با یک گروه و جامعه نیز در خانه دهم مهم شده است. برای بهبود و ایجاد تاثیر، ما باید یک حس خویشاوندی واقعی داشته باشیم؛ یک عزم و اراده پرشور برای تغییر هر چیزی (اسباب، اشیا) لازم است. به این طریق، ما به موقعیت اجتماعی که واقعاً ارزشمند است دست خواهیم یافت. در نهایت، با تمرکز خود بر روی حاکمان، خانه دهم پدر را خطاب می کند، که به طور کلی والدین خودکامه تر هستند. دهمین خانه با جدی و سیاره زحل اداره می شود.