خانه ناخودآگاه

حالت ناخودآگاه می تواند به ایجاد موفقیت های ما، و همچنین ما را در مقابله با شکست هایمان کمک کند. موفقیت در مقابل شکست: ما آگاهانه با زندگی مان مواجه می شویم یا به طور ناخودآگاه همه چیز را طبق ضرب المثل فرش، مخفی می کنیم؟ این خانه ممکن است به درستی (ماهرانه) خانه تصفیه حساب نامیده شود، از آنجا که آن در دوازدهم است ما بررسی می کنیم آنچه که ما باید انجام دهیم (و انجام شده) و تصمیم می گیریم جایی که ما به آنجا می رویم. همراه با این تفکرات ناخودآگاه، ما نیز از روی عمدی به نقاط قوت و ضعفی که از دید عموم پنهان است، عمل می کنیم.

ناخودآگاه ما از طرف ما، جهت تلاش برای ایجاد حس در زندگی ما، سخت کار می کند. این بازی سایه آهسته و طولانی، و اغلب با ترس و درد مملو همراه است. در این زمینه که ما با غم هایمان روبه رو می شویم، درد و رنج و اسرار ما خودشان را از دیگران دور نگه می دارند. در نهایت، ما نیز با سرنوشت مان مواجه می شویم: خوب. در اینجا ما با نتایج حاصل از همه چیزهایی که انجام داده ایم رو به رو می شویم. این بیشتر تمرکز را بر روی برنامه های سرکوب و خویشتن داری قرار می دهد. آنچه که زندگی ما را شکل داده است چیست؟ این یک سوال کلیدی از خانه دوازدهم است، و ما با آن با هر دو حالت آگاهانه و نا آگاهانه برخورد خواهیم کرد. پاسخ ها ما را وادار به تحول و یا تولد دوباره خواهد نمود؟ شیوه ای که ما را به جلو حرکت می دهد – این یک اساس دیگر از خانه دوازدهم است.

ما می توانیم خیلی زیاد از ناخودآگاه یاد بگیریم. در اصیل ترین تجلی آن، ما بخشنده خواهیم شد. اگر ما درس هایمان را بیاموزیم ما، هم در گذشته و هم حال، ما نیز بهتر به جلو حرکت می کنیم. خانه دوازدهم ما را وادار به دنبال نمودن یک راه معنوی به عنوان کمک به جهت رشد مثبت می کند. آخرین خانه زودیاک است که همچنین تشخیص می دهد که ما می توانیم احساس را در زندگی محدود کنیم – گیر و محدود شده است. به همین دلیل، این خانه قوانین زندان ها، بیمارستان ها، موسسات، تیمارستان و هر فضایی که آزادی را مهار می کند، است. یاس و نا امیدی بیشتر در دوازدهم به شکل خطر، دشمنان مخفی و امور پنهانی ظاهر می شود. مراقب باشید!

در حالی که برخی ممکن است خانه دوازدهم را به عنوان سطل زباله از زودیاک، تقبیح (رسوا) کنند، آن واقعاً یک عبارت ناعادلانه است. در نهایت، این خانه قهرمان از تحولات مثبت است. در اینجاست که ما در پرتگاه ایستاده ایم و تعیین می کنیم که چگونه ادامه دهیم. با مراجعه به ناخودآگاه و ملاقات با گذشته، شروع به این سو آن سو جمع کردن (خوشه چینی کردن) آنچه که در آینده به ارمغان خواهد آمد، می کنیم. خانه دوازدهم توسط حوت و سیارات مشتری و نپتون حکومت می شود.