در این سیستم با داشتن تاریخ ساعت تولد، تاریخ تولد و مکان تولد شخص چارتی به نام چارت تولد ترسیم می شود و استاد جیوتیشی با بررسی چارت تولد مورد نظر به قضاوت در مورد قسمت های مختلف زندگی شخص (سلامتی، ازدواج، شغل، روابط و …) می پردازد.

جیوتیش سیستم تجزیه و تحلیل وضعیت ستارگان روی زندگی انسانها برپایه اطلاعات آسترونومی است.این سیستم به دوستداران آن اجازه می دهد به ارزیابی سیارات و تاثیرات آنها بپردازند.این دانش قدیمی ترین سیستم ستاره بینی در جهان است و همچنین،کمترین خطا را در میان سیستم های مختلف دارد.نام واقعی این سیستم در زبان سنسکریت جیوتیش به معنای دانش نور است.براساس این سیستم هر کس در چیدمانی مشخص از ستارگان به دنیا می آید.در سیستم ودیک ما هفت سیاره و دو سایه(راهو و کیتو) داریم،همچنین زایچه یا چارت تولد هر شخص دارای دوازده خانه است.

بنیان های جیوتیش
پایه و بنیان های آسترولوژی به وسیله فیلسوف های باستانی هند مورد مطالعه قرار می گرفته است.درست ترین فرم این سیستم در حدود 2000 سال پیش توسط ماهاراشی پاراشارا نوشته شده است.کتاب پاراشارا با نام “بریهات پاراشارا هورا شاسترا” امروز به عنوان مبداء این دانش و همچنین بسیاری از دانش پژوهان رشته این کتاب منبع اصلی مطالعه این علم می دانند.

ابزار قدرتمندی جیوتیش
ستاره بینی ودایی به دیگر علوم ودایی مانند آیورودا(دانش سلامتی و طب باستانی هند) و همچنین واستو(علمی مشابه فنگ شویی) اتصالی مستقیم دارد و می توان با استفاده از دانش ستاره بینی و ابزارهای مکمل آن از بسیاری از مشکلات که در چارت ستاره شناسی فرد ظاهر می شود،جلوگیری کرد.